galungan & kuninganDumogi Ida Sang Hyang Widhi Wasa ngicenin kerahayuan lan kerahajengan sareng sami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *